Статут

1. Загальні положення

 1.1. Союз хіміків України (далі за текстом - Союз) є недержавним, некомерційним, добровільним  об'єднанням юридичних осіб, пов'язаних із розробкою, виробництвом та експортом хімічної продукції, що утворюється на принципах добровільності, рівноправності та спільності інтересів своїх членів з метою консолідації їх зусиль із створення умов для найбільш     ефективного господарювання.

Союз не є господарським товариством та не має на меті здійснення підприємницької діяльності і одержання прибутку (доходу) від своєї діяльності.

1.2. Союз не має права втручатися у виробничу та комерційну діяльність своїх засновників та членів, котрі зберігають свою господарську та юридичну самостійність у відповідності до чинного законодавства України і своїх установчих документів, та ухвалювати стосовно них будь-які управлінські рішення.

1.3. Союз та його члени не мають права здійснювати будь-які дії, спрямовані на координацію їх зусиль щодо регулювання цін на їх продукцію та розподіл ринків збуту (споживачів) цієї продукції на території України.

Функції та повноваження Союзу виключають можливість дій, які обмежують конкуренцію серед членів Союзу та інших учасників українського ринку хімічної продукції.

1.4. Засновники та члени Союзу не отримують будь-яких прямих прибутків (дивідендів) від його діяльності.

1.5. Союз не відповідає за зобов'язаннями держави і своїх членів. Члени Союзу та держава не відповідають за зобов'язаннями Союзу.

Союз за своїми зобов'язаннями відповідає тільки належним йому на праві власності майном, на яке, згідно з чинним законодавством України, може бути звернено стягнення.

1.6. Союз, здійснюючи свої права, не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, правам та інтересам юридичних осіб і суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.

1.7. Союз засновується на невизначений строк.

2. Мета створення, предмет та принципи діяльності Союзу

 2.1.  Метою створення Союзу є:

-    інтеграція зусиль членів Союзу, спрямованих на підвищення ефективності використання їх творчого, наукового і виробничого потенціалу, матеріальних та фінансових ресурсів;

-    надання членам Союзу всебічної допомоги у впровадженні нових технологій, освоєнні нового устаткування, проведенні стандартизації і сертифікації їх продукції відповідно до світових вимог, розробці та вдосконаленні нових видів продукції;

-    об'єднання експортних можливостей членів Союзу для досягнення найвищого рівня конкурентоспроможності та найбільшого економічного ефекту при збуті їх продукції на зовнішньому ринку.

2.2.  Предметом діяльності Союзу є координація та консолідація зусиль членів Союзу, спрямованих на всебічне вивчення та подолання проблем, найбільш ефективного вирішення питань, пов'язаних з розробкою, виробництвом та збутом хімічної продукції України, зменшенням її собівартості, підвищенням якості та конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; проведення цілеспрямованої роботи, пов'язаної з розробкою пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України, що регулює питання виробництва та збуту хімічної продукції, податкового та митного законодавства, по представництву на державному і міжнародному рівні економічних, соціальних та інших спільних інтересів членів Союзу.

2.3. Уся діяльність Союзу будується на таких основних принципах:

- законність та гласність;

- вільність та добровільність вступу (виходу) нових членів Союзу на засадах дотримання ними установчих документів і відповідності їх дій принципам діяльності Союзу;

- рівноправність, спільність та пріоритетність інтересів членів Союзу;

- самоврядування, фінансова і майнова незалежність та самостійність;

- рекомендованість  ухвалюваних рішень за відсутності  директивних  і  розпорядчих повноважень стосовно своїх членів.

2.4. Головні завдання та функції Союзу визначаються його Статутом.

3. Юридичний статус Союзу

3.1.  З моменту державної реєстрації Союз набуває прав та обов'язків юридичної особи України. Як юридична особа Союз має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках України та за кордоном, печатку з власним найменуванням, штамп, бланки, фірмовий знак та інші реквізити.

3.2.  Союз має право засновувати представництва, філії, в тому числі і за кордоном, які мають статус його структурних підрозділів; за згодою Антимонопольного комітету Украіни вступати в інші організації та об'єднання як в Україні, так і за її межами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та нормам міжнародного права, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у заходах, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

3.3.  Союз володіє майновими і немайновими правами та обов'язками, може виступати позивачем чи відповідачем у судових та інших юрисдикційних органах України і зарубіжних країн, представляти у зазначених органах інтереси своїх членів і виступати від їх імені в межах наданих повноважень.

3.4.  Союз у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим договором, Статутом, а також внутрішніми правилами процедур та іншими документами.

3.5.  Союз є власником свого офіційного найменування і має право на захист своїх прав у судовому порядку.

 

4.  Права та обов'язки членів Союзу, порядок вступу і виходу із Союзу, фінансові та майнові взаємовідносини членів Союзу визначаються його Статутом.

5.  Органами управління Союзу є:

-   Загальні збори членів Союзу;

-   Спостережна рада Союзу;

-   Президент Союзу;

-   Виконавча дирекція Союзу.

Організаційно-правова структура та компетенція органів управління Союзу закріплені у його Статуті.

6.  Для здійснення контролю за діяльністю Союзу та його органів управління, додержанням положень установчих документів Союзу, збереженням його майна, законністю договорів і господарських операцій, надходженням та витратою матеріально-технічних ресурсів і грошових коштів, правильним веденням бухгалтерського обліку та звітності із числа уповноважених представників членів Союзу обирається Ревізійна комісія.

Завдання, функції, повноваження, порядок вибору та принципи взаємовідносин Ревізійної комісії з органами управління Союзу сформульовані та закріплені у його Статуті.

7. Джерелами формування майна та коштів Союзу є:

-   вступні і щорічні членські внески Засновників та членів Союзу, розмір яких встановлюється у відповідності до Статуту Союзу;

-   цільові внески та інші надходження від членів Союзу;

-   інші, не заборонені законодавством, надходження коштів та майна.

Порядок формування фондів, розпорядження майном та коштами Союзу закріплений у відповідних положеннях його Статуту.

8.  Союз не має права здійснювати контроль або управління, в тому числі довірче, щодо господарюючих суб'єктів.

9.   Порядок та умови припинення діяльності /ліквідації чи реорганізації Союзу і розподілу належного йому майна та коштів між членами Союзу визначаються його Статутом.

10.  Союз з метою реалізації державної соціальної, економічної та податкової політики несе відповідальність за збереження документів (управлінських, фінансово-господарських, по особовому складу та інші) та забезпечує передачу на державне збереження своїх документів, що мають науково-історичне значення.

11.  Умови цього договору мають вищу, ніж положення Статуту Союзу, юридичну силу.

12. Цей договір укладений на невизначений строк і набуває юридичної сили від дати підписання всіма уповноваженими представниками Засновників Союзу.

13.  Усі спірні питання, що випливають з умов цього договору, якщо вони не знайдуть свого вирішення у вищому органі управління Союзу, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.  Усі зміни та доповнення до цього договору оформлюються додатками до нього, які повинні бути підписані усіма членами Союзу і є невід'ємною частиною цього договору.

15.  Цей договір втрачає свою юридичну силу у разі припинення діяльності /ліквідації чи реорганізації Союзу.

16. Цей договір укладений українською мовою та підписаний уповноваженими представниками Засновників Союзу у 17 (сімнадцяти) примірниках, що мають рівну юридичну силу. 

Наші партнери

Cefic Cefic
Європейська рада хімічної промисловості - Об’єднання виробників хімічної продукції Cefic представляє інтереси 29 тисяч великих малих і середніх європейських компаній, які загалом утримують 1,2 млн. робочих місць і виробляють 21% хімічної продукції в світі. Cefic тісно співпрацює з керівними органами ЄС, міжнародними, недержавними та іншими зацікавленими організаціями.
Міжнарод. центр хімічної безпеки Міжнарод. центр…
Міжнародний центр хімічної безпеки (м. Тарнов, Республіка Польща)
Кластер “Зелена хімія” Кластер “Зелена…
Польський кластер “Зелена хімія”

Розсилка новин On-line:

Увійти