Програма Відповідальна турбота хімічної промисловості України

 

ПРОГРАМА

 «ВІДПОВІДАЛЬНА ТУРБОТА ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ»

 (уточнена у березні 2013 року)

 1. Загальні положення

 

Програма «Відповідальна турбота хімічної промисловості України» (далі - Програма) розроблена з метою впровадження в повсякденну діяльність підприємств хімічної галузі України принципів міжнародної програми «ResponsibleCare», яка є добровільною ініціативою виробників хімічної продукції всього світу, що визнана і підтримана ООН. Програма спрямована на постійне вдосконалення діяльності хімічних підприємств у таких напрямах: безпека виробництва, охорона праці, запобігання негативному впливу виробничих процесів і продуктів на здоров’я людини і навколишнє природне середовище, а також раціональне використання природних ресурсів. Програма «Відповідальна турбота хімічної промисловості України» є внеском хімічної промисловості в сталий розвиток економіки України.

Координацію впровадження Програми здійснює Союз хіміків України (СХУ) як національна галузева асоціація. У своїй діяльності CХУ використовує принципи міжнародної програми «ResponsibleCare» та рекомендації Міжнародної ради хімічних асоціацій (ICCA) і Європейської ради хімічної промисловості (Cefic). Усі заходи із впровадження Програми СХУ узгоджує з керівництвом компаній - учасників.

З метою організації виконання Програми при Союзі хіміків України діє Координаційний комітет із впровадження Програми (далі – Координаційний комітет), до складу якого входять відповідальні менеджери хімічних компаній (підприємств) України, що беруть участь у Програмі (далі - компаній). Повсякденну координацію діяльності із впровадження Програми на національному та міжнародному рівнях здійснює Координатор Програми, що призначається зі складу виконавчого органу Союзу хіміків України і є Головою Координаційного комітету.

Добровільне зобов’язання щодо участі в Програмі бере на себе керівництво компанії та профспілковий комітет шляхом підписання відповідної Декларації (додаток 1). Після підписання Декларації та складання плану заходів із впровадженняПрограми за рішенням Координаційного комітету компанія набуває статусу учасника Програми. З метою організації впровадження принципів Програми в систему управління підприємства призначається відповідальний менеджер Програми.

Інформація про набуття компанією статусу учасника Програми разом із контактними даними відповідального менеджера розміщується на веб-сайті Союзу хіміків України та повідомляється координаційній раді програми «ResponsibleCare», ICCAта Cefic.

У разі припинення участі компанії в Програмі, добровільно або внаслідок невиконання її принципів, Координатор Програми у встановлені терміни інформує про це відповіднікерівні органи програми «Responsible Care» та вносить зміни до інформації про учасників Програми.

Союз хіміків України і компанії-учасники беруть на себе зобов’язання постійно і безперервно оновлювати зміст Програми з метою удосконалення своєї діяльності щодо сприяння безпеці хімічного виробництва, захисту навколишнього природного середовища та запобігання негативному впливу виробництва і хімічної продукції на здоров’я людини.

2. Керівні принципи Програми

 Компанії-учасники Програми добровільно беруть на себе зобов'язання щодо дотримання таких принципів:

·   Урахування принципів Програми в стратегії управління компанією

Компаніїгарантують впровадження Програми в повному обсязі у відповідності до власних статутних документів і чинного законодавства України. При цьому  основні принципи Програми мають бути інтегровані в загальну стратегію удосконалення управління компанією.

·   Активне залучення працівників до впровадження Програми

Активне залучення працівників компанії у процес впровадження Програми є необхідною складовою її реалізації. З метою активного залучення працівників компанії до виконання Програми, компанії проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу в ході семінарів, тренінгів, навчальних курсів та інших заходів, що стосуються питань Програми.

·      Прозорість діяльності компанії щодо охорони праці та впливу на довкілля

В інтересах суспільства компанії забезпечують повну прозорість своєї діяльності щодо поліпшення стану об’єктів підвищеної небезпеки, впливу виробництва на навколишнє природне середовище, небезпечних властивостей власної продукції, вдосконалення системи управління охороною праці та навколишнього природного середовища відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів з охорони праці. Компанії надають регулярну (щорічну) звітність до Союзу хіміків України щодо результатів виконання заходів Програми за ключовими показниками.

·      Поширення передового досвіду серед учасників Програми

 Компанії сприяють поширенню власного досвіду серед інших учасників Програми, створюючи умови для вивчення і реалізації найкращих практик щодо безпеки виробництва, охорони праці і збереження навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.

·      Ефективна співпраця з органами влади

Компанії повинні ефективно взаємодіяти та співпрацювати із державними і місцевими органами влади та регуляторними органами в питаннях, що стосуються впровадження Програми.  

·      Контроль безпеки

Компанії повинні постійно контролювати та управляти ризиками, пов’язаними із впливом виробництва на здоров’я працівників та навколишнє природне середовище, впроваджувати сучасні міжнародні і національні стандарти та дотримуватися принципів корпоративної соціальної відповідальності.

·      Супроводження продуктів власного виробництва

Компанії мають постійно оцінювати ризики, пов’язані із використанням продукції власного виробництва, відповідно до чинного законодавства, адаптованого до положень європейського регламенту REACH та стратегії безпеки продукції GPS. Компанії повинні вживати заходів для зниження ймовірності виникнення ризиків під час використання споживачами продукції власного виробництва. Компанії зобов’язані передавати дистриб’юторам та/або споживачам Паспорти безпеки хімічних речовин (сумішей).

·  Ефективне використання ресурсоощадних технологій, зменшення відходів виробництва та забруднення навколишнього природного середовища

Компанії забезпечують виробництво продукції з використанням ресурсоощадних технологій, постійно впроваджують заходи щодо зменшення відходів виробництва та викидів у навколишнє природне середовище.

·        Соціальна відповідальність учасників Програми

Компанії повинні підтримувати постійний діалог із суспільствомщодо  ризиків, пов'язаних із виробництвом та використанням продукції, а також із можливим впливом процесів виробництва на здоров’я працівників та навколишнє природне середовище.

·        Система менеджменту

Відповідальний менеджер компанії організовує впровадження принципів Програми та відповідає за ведення відповідної документації в рамках системи менеджменту, запровадженої на виробництві. Документація може бути об’єктом формальної перевірки  (верифікації) за згодою керівництва компанії.

·        Стан та перспективи розвитку Програми

Система менеджменту компанії має враховувати постійний розвиток Програми, відображений у Трирічних планах заходів, складених з урахуванням власного досвіду та досвіду діяльності інших національних і міжнародних компаній-учасників Програми. 

3. Плани заходів із впровадження та удосконалення Програми

 Плани із впровадження та удосконалення Програми повинні, зокрема, містити:

конкретні заходи з імплементації основних принципів Програми;

заходи із впровадження найкращих практик, спрямованих на зменшення ризиків виникнення аварій, нещасних випадків і професійних захворювань персоналу підприємств;

систематичні процедури із самоперевірки ефективності впровадження Програми;

заходи удосконалення системи оцінювання ефективності та верифікації впровадження Програми за ключовими показниками;

заходи поширення інформації про результати впровадження принципів Програми як серед учасників Програми, так і серед інших зацікавлених сторін;

-   заходи із сприяння розширенню кола підприємств-учасників Програми.

Впровадження принципів Програми здійснюється відповідно до Трирічного плану заходів, що розробляється компанією-учасником і містить зазначені основні заходи. Згаданий план направляється до СХУ. Координатор Програми складає проект Зведеного трирічного плану заходів із впровадження Програми, який містить спільні заходи СХУ і компаній-учасників. Зведений трирічний план  затверджується Президентом СХУ та направляється компаніям-учасникам і ICCA.

Відповідальний  менеджер компанії щорічно складає Короткостроковий план заходів для вдосконалення роботи або усунення недоліків у впровадженні Програми та в разі необхідності вносить зміни до Трирічного плану заходів.

План заходів щодо впровадження принципів Програми на наступні три роки складається компаніями до кінця третього кварталу третього року виконання поточного Трирічногоплану з урахуванням прогнозу виконання заходів до кінця року і направляється до Союзу хіміків України.

На підставі отриманих планів на наступний трирічний період Координатор Програми складає проект Зведеного плану заходів із впровадження Програми на наступні три роки та після затвердження Президентом СХУ направляє його компаніям-учасникам та координаційному органу програми  «ResponsibleCare» . 

4. Координатор Програми

Координатор з питань впровадження Програми призначається Президентом СХУ та має такі завдання:

·      здійснювати моніторинг процесу впровадження Програми компаніями-учасниками, організовувати обмін інформацією щодо впровадження принципів Програми серед компаній шляхом проведення тематичних семінарів і тренінгів, а також оприлюднення найкращих практик;

·      надавати консультаційні послуги менеджерам підприємств з питань впровадження Програми;

·      контролювати дотримання компаніями-учасниками принципів Програми та в разі необхідності організовувати проведення аудиту впровадження Програми;

·      збирати інформацію щодо результатів щорічного самооцінювання впровадження Програми, річних звітів компаній про виконання заходів Трирічних планів та здійснювати їх порівняльний аналіз;

·      готувати узагальнені дані ключових показників ефективності виконання Програми і направляти їх до керівних органів програми «Responsible Care» за допомогою електронного інструмента Європейської ради хімічної промисловості (Cefic);

·      здійснювати підготовку щорічного Короткострокового плану заходів із  впровадження Програми на основі аналізу стану виконання Трирічного плану та результатів самооцінювання компаній;

·      здійснювати підготовку Зведеного трирічного плану заходів із впровадження Програми на підставі Трирічних планів компаній та заходів СХУ.

·      забезпечувати постійний інтерактивний діалог з питань впровадження Програми із Cefic та ICCA;

·      вивчати досвід впровадження програми «Responsible Care» іншими національними асоціаціями;

·      інформувати Союз хіміків України і Координаційний комітет про стан впровадження Програми та нові ініціативи щодо міжнародної програми «Responsible Care»;

·      брати участь у міжнародних конференціях щодо впровадження програми «Responsible Care» та інформувати компанії і керівництво Союзу хіміків України про їх результати.

5. Показники оцінювання результатів виконання Програми

Працівники хімічної промисловості України і суспільство в цілому мають бути впевнені, що впровадження Програми компаніями-учасниками дійсно сприяє підвищенню безпеки виробництва, постійному поліпшенню здоров’я працівників та збереженню довкілля. З цією метою використовується система оцінювання результатів виконання Програми за ключовими показниками ефективності (КПЕ), що були розроблені ініціаторами програми «Responsible Care» та адаптовані СХУ.

Наприкінці кожного року менеджери компанії проводять самооцінювання виконання Програми за КПЕ і направляють до Союзу хіміків України такі дані:

·      річні звіти за результатами виконання заходів Трирічного плану;

·      результати щорічного самооцінювання впровадження Програми (КПЕ).

Координатор програми обробляє отриману інформацію, здійснює порівняльний аналіз результатів впровадження керівних принципів і основних заходів Програми та  разом із інформацією про найкращі практики, а також недоліки у виконанні Програми направляє компаніям-учасникам для використання в подальшій роботі. Основним результатом успішного впровадження компаніями принципів Програми є постійне поліпшення КПЕ.

Узагальнена інформація, яка містить сумарні дані основних КПЕ всіх компаній-учасників і дає можливість оцінити прогрес виконання Програми членами СХУ в цілому із року в рік, направляється до керівних органів програми «Responsible Care».

На основі порівняльного аналізу впровадження Програми Координаційний комітет визначає компанію, що досягла найкращих показників у впровадженні Програми за підсумками року. Рішення про визначення переможця Програми затверджує Президент СХУ.

6. Логотип програми «Responsible Care» 

Логотип міжнародної програми «Responsible Care», який використовується компаніями-учасниками, свідчить про те, що компанія є членом цієї програми і дотримується її принципів.

Логотип «Responsible Care» є зареєстрованим знаком із надання послуг, який може використовуватися згідно зі спеціальними правилами (додаток 2). В Україні власником зареєстрованого адаптованого знака учасника Програми є Союз хіміків України.

Союз хіміків України делегує право на використання знака «Responsible Care» компаніям-учасникам, що приєдналися до Програми, згідно зі встановленим порядком, визначеним у п.1 цієї програми. Умовою надання компаніям права на використання знака є також дотримання правила обов’язкового забезпечення споживача розширеним Паспортом безпеки в якості супроводжувального документа при постачанні хімічної продукції як на внутрішній ринок України, так і на ринки інших країн.

 7. Анулювання права використання логотипу Програми

Якщо  Координаційний комітет не може позитивно оцінити діяльність компанії  щодо поліпшення охорони праці і навколишнього природного середовища та безпеки виробництва, компанії надається період часу до 6 місяців з метою впровадження необхідних заходів із повторним самооцінюванням і відповідним аналізом результатів.  Ця процедура може повторюватися, але її тривалість не повинна перевищувати 12 місяців.

У разі якщо протягом 12 місяців компанія не може бути позитивно оцінена щодо поліпшення КПЕ, право використання логотипу Програми для цієї компанії анулюється, про що повідомляється компаніям-учасникам та керівним органам програми «Responsible Care» в ICCA. Відповідна інформація опубліковується на веб-сайті Союзу хіміків України.

8. Документація

Відповідальний менеджер компанії здійснює документування діяльності компанії щодо впровадження принципів Програми за таким переліком:

-       декларація про участь у впровадженні Програми;

-       наказ про призначення менеджера компанії із впровадження принципів Програми;

-       трирічні Плани заходів із впровадження принципів Програми і щорічні звіти з виконання Плану;

-       щорічні дані самооцінювання результатів впровадження компанією принципів Програми за основними заходами та ключовими показниками;

-       щорічні короткострокові Плани заходів;

-       свідоцтва та інша документація щодо навчання персоналу компанії з питань впровадження принципів Програми;

-       сертифікати щодо впровадження сучасних стандартів з охорони праці і навколишнього природного середовища;

-       висновки аудиту з питань охорони праці і навколишнього природного середовища.

 

 

Найкращі практики впровадження програми "Відповідальна турбота"

 Зовнішній аудит – новий рівень виконання Програми підприємствами

 Координаційний комітет відмічає, що, незважаючи на скрутне становище хімічної галузі, підприємства-учасники програми «Відповідальна турбота хімічної промисловості України» (далі - Програма) послідовно впроваджують її основні принципи. Участь у Програмі не тільки сприяє поширенню позитивного іміджу підприємств як усередині країни, так і за її межами, але зрештою починає приносити конкретні матеріальні вигоди її учасникам.

Яскравим прикладом у цьому контексті є досвід впровадження Програми на ПАТ «СУМИХІМПРОМ». Як  відомо, європейські компанії хімічного профілю відповідально ставляться до виконання програми «Responsible Care» не тільки на власних виробництвах, але й надають перевагу партнерам і постачальникам, що залучені до цієї ініціативи. Зокрема, німецький хімічний концерн «BASF», який закуповує продукції ПАТ «СУМИХІМПРОМ», є активним учасником програми «Responsible Care». У відповідності з принципами Програми концерн «BASF» у 2016 році запропонував провести зовнішній аудит її виконання на виробництві ПАТ «СУМИХІМПРОМ». Український постачальник погодився на таку доволі несподівану пропозицію, хоча час був несприятливим у зв’язку з реконструкцією виробництва.

Незважаючи на раптовість перевірки, її результати виявились позитивними. Аудит засвідчив, що рівень впровадження основних принципів програми на ПАТ «СУМИХІМПРОМ» у цілому відповідає необхідним критеріям європейського рівня. При цьому фактор несподіванки, на думку досвідчених фахівців концерну «BASF», лише сприяв об’єктивному оцінюванню підприємства.

З огляду на те, що аудит був проведений на замовлення підрозділу закупівлі «BASF», його результати, як стверджують представники ПАТ «СУМИХІМПРОМ», безпосередньо вплинули на ділові відносини компаній-партнерів. За підсумками зовнішнього аудиту ПАТ «СУМИХІМПРОМ» отримав позитивну оцінку, що має вплинути як на ціну експортованої продукції, так і на подальшу співпрацю українського підприємства з іноземним партнером.

Проте найважливішим результатом аудиту стало те, що аудитори разом із відповідальними працівниками українського підприємства визначили шляхи подальшого вдосконалення системи охорони праці, промислової безпеки, дбайливого використання ресурсів та охорони довкілля. Сторони планують продовжити започатковану співпрацю.

Зовнішній аудит, та ще й із залученням фахівців визнаного лідера європейської хімічної промисловості, є безпрецедентним досвідом для української компанії-учасника Програми. На думку Координаційного комітету, така практика має бути поширена на решту українських підприємств, що дозволить вийти на новий рівень виконання Програми.

Слід зауважити, що ПАТ «СУМИХІМПРОМ» вже передав до СХУ звітні матеріали за програмою «Відповідальна турбота хімічної промисловості України» за 2015-2016 рр. Координаційний комітет Програми також відмічає сумлінну роботу Кальченко Олени Анатоліївни - менеджера програми «Responsible Care» ПАТ «СУМИХІМПРОМ».

________________________________________________________________________

 Техногенно-екологічна безпека та охорона праці на Одеському припортовому заводі 

ПАТ «Одеський припортовий завод», що є одним із активних учасників програми «Відповідальна турбота хімічної промисловості України», проводить постійну роботу з удосконалення діяльності у сферах охорони праці, безпеки виробництва, запобігання негативному впливу процесів і продуктів виробництва на здоров’я людини та довкілля. 

Докладніше з діяльністю підприємства у цьому напрямі можна ознайомитися у статті «Техногенно-екологічна безпека та охорона праці на Одеському припортовому заводі» (опубліковано в журналі «Хімічна промисловість України» №3, 2013).

___________________________________________________________________________

ПАТ «Азот», м. Черкаси - переможець Програми за підсумками 2011 року

За підсумками 2011 року переможцем програми «Відповідальна турбота хімічної промисловості України» визначено ПАТ «Азот», м. Черкаси.

Досвідом впровадження програми і практикою використання її принципів в управлінні підприємством поділилась у ході тематичного семінару директор з охорони праці ПАТ «Азот» Зінченко Л.В. 

Текст доповіді (подається мовою оригіналу)

 

 

 

.

Знак програми "Відповідальна турбота"

На виконання вимог міжнародної програми "Responsible Care" Союз хіміків України розробив та подав на реєстрацію Знак програми "Відповідальна турбота хімічної промисловості України".

Цей знак є адаптованою національною версією міжнародного знака "Responsible Care", який мають використовувати учасники програми в межах України.

10 червня 2013 р. Державна служба інтелектуальної власності України видала відповідне Свідоцтво на знак для товарів і послуг за №171933. Відповідно до цього документа власником знака є Об'єднання підприємств хімічної галузі України "Союз хіміків України".

Згідно з програмою "Відповідальна турбота хімічної промисловості України" Союз хіміків України делегує право на використання знака підприємствам (компаніям) - учасникам програми. 

Перелік товарів і послуг, для яких може бути використаний знак.

Векторне зображення знака

 .

Відповідальна турбота

Відповідальна турбота (Responsible Care®) це унікальна глобальна ініціатива хімічної промисловості, що має на меті відповідальне, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища і здоров'я людей, удосконалення хімічної безпеки та відкрите спілкування із зацікавленими сторонами щодо хімічної продукції та процесів її виробництва.

Програма Відповідальна турбота (далі - Програма) зобов'язує компанії, національні хімічні асоціації та їх партнерів до наступного: 

  •  - постійно  удосконалювати знання щодо впливу хімічних процесів і продуктів на довкілля, здоров'я та безпеку, покращувати технологічні процеси з метою недопущення шкідливого впливу хімічної продукції на людей і навколишнє природне середовище впродовж усього її життєвого циклу;
  • - ефективно використовувати природні ресурси та мінімізувати відходи;
  • - відкрито повідомляти зацікавлені сторони про результати своєї роботи, досягнення та недоліки;
  • - слухати, залучати та працювати з людьми з метою кращого розуміння їх проблем і очікувань та вирішення актуальних питань безпеки хімічного виробництва;
  • - співпрацювати з державними організаціями для розробки і впровадження ефективних норм і стандартів в сфері хімічної продукції з подальшим їх виконанням та постійним покращенням показників;
  • - надавати допомогу та поради з метою сприяння та стимулювання відповідального поводження з хімічними речовинами всіх хто має стосунок до хімічної продукції в ланцюгу її використання.

Програма започаткована в Канаді у 1985 році з метою вирішення питань, що викликали стурбованість громадськості  пов'язану з небезпекою при виробництві,  розповсюдженні та використанні хімікатів.  В теперішній час Програма поширилась майже в 60 країнах світу. Глобальна хартія Responsible Care, що була прийнята у 2006 р. розширює і подовжує процес постійного вдосконалення починаючи з виробництва до інших стадії пов'язаних з безпечним використанням хімічної продукції протягом усього життєвого циклу.  

У 2010 р, Cefic та хімічні асоціації європейських країн-членів прийняли "Європейський Кодекс безпеки Відповідальна турбота" (European Responsible Care Security Code). Роль Cefic полягає у просуванні Responsible Care в Європі шляхом заохочування національних хімічних асоціацій до впровадження програми.  

Кожна асоціація відповідає за розробку і впровадження національної програми Відповідальна турбота із залученням компаній - членів асоціації та здійснює нагляд за виконанням програми компаніями-учасниками. Національні асоціації залучають всі зацікавлені сторони до участі в програмі, та особливу увагу приділяють збільшенню числа середніх і малих підприємств, що беруть участь у програмі.

Наші партнери

Cefic Cefic
Європейська рада хімічної промисловості - Об’єднання виробників хімічної продукції Cefic представляє інтереси 29 тисяч великих малих і середніх європейських компаній, які загалом утримують 1,2 млн. робочих місць і виробляють 21% хімічної продукції в світі. Cefic тісно співпрацює з керівними органами ЄС, міжнародними, недержавними та іншими зацікавленими організаціями.
Міжнарод. центр хімічної безпеки Міжнарод. центр…
Міжнародний центр хімічної безпеки (м. Тарнов, Республіка Польща)
Кластер “Зелена хімія” Кластер “Зелена…
Польський кластер “Зелена хімія”

Розсилка новин On-line:

Увійти